RICHTLIJN

Vaccinatie bij hematologische aandoeningen

TvI - jaargang 18, nummer 3, september 2023

dr. A. Vollaard , dr. I.S. Nijhof , dr. B. Goorhuis , dr. A. Bruns , prof. dr. M. Hazenberg , namens de werkgroep Vaccinatie bij hematologische aandoeningen

SAMENVATTING

In maart 2023 is de multidisciplinaire LCI-handleiding Vaccinatie bij hematologische aandoeningen verschenen. Deze handleiding geeft adviezen over optimale vaccintoediening bij de verschillende hematologische ziekten en bijbehorende behandelingen, en bij primaire immuundeficiënties. De handleiding is een naar de Nederlandse praktijk vertaalde uitwerking van de Europese richtlijnen. De focus ligt op vaccinatie van volwassenen, maar ook vaccinatie bij kinderen is uitgewerkt. COVID-19-vaccinatie wordt niet behandeld, aangezien deze adviezen zijn beschreven in de LCI-handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten. De handleiding geeft inzicht in hervaccinatie na verlies van preëxistente immuniteit, in vaccinatie tegen pathogenen die bij patiënten met een hematologische aandoening ernstige infecties kunnen veroorzaken, en geeft adviezen rond de toediening van additionele vaccinaties, zoals reizigersvaccinaties. Het geeft daarmee achtergrond en advies voor optimale en veilige toediening van vaccins in de spreekkamer van de hematoloog, kinderarts en huisarts, (reizigers)vaccinatiepolikliniek en consultatiebureau. Het is een startpunt voor de verantwoorde uitvoering van vaccinatie, waarbij de implementatie nu moet volgen. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van deze nieuwe handleiding en wordt ingegaan op factoren van belang voor de uitvoering ervan.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(3):113–9)

Lees verder

Een nieuwe Nederlandse richtlijn voor malariadiagnostiek

TvI - jaargang 18, nummer 2, mei 2023

dr. FF. Stelma , dr. G.J.H. Bastiaens , dr. J. Hofstra , dr. Q. de Mast , I.C.A. Munnix , ing. B.G. Peereboom , dr. H. Russcher , dr. L.J. Wammes , prof. dr. M. van Vugt

SAMENVATTING

Malaria is een parasitaire infectie met een hoge morbiditeit en potentieel fatale afloop waardoor 24/7 diagnostiek noodzakelijk is. In Nederland heeft deze importziekte een lage incidentie. Laboratoriumdiagnostiek naar deze importziekte wordt slechts zelden aangevraagd. Deze nieuwe richtlijn beschrijft de randvoorwaarden voor malariadiagnostiek en doet suggesties voor technieken die voldoen aan deze randvoorwaarden. Malariadiagnostiek is zeldzaam en vraagt om goed opgeleide artsen en analisten. Dit kan het beste worden geborgd door regionale samenwerking tussen artsen en verschillende laboratoria.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):61–5)

Lees verder

Richtlijn Sepsis bij kinderen

TvI - jaargang 17, nummer 5, oktober 2022

dr. C.L. Vermont

SAMENVATTING

In Nederland was nog geen richtlijn voor sepsis bij kinderen beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk verscheen een sepsisrichtlijn van het National Institute for Health and Care Excellence, waarin ook het beleid bij kinderen werd gepubliceerd. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde besloot deze als basis te gebruiken om een Nederlandse richtlijn te schrijven. De richtlijn richt zich met name op nieuwe inzichten in herkenning, diagnostiek, empirische behandeling en de follow-up bij kinderen met sepsis. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste punten van de richtlijn.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):188–90)

Lees verder

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

drs. J.R. de la Court , dr. A.H.W. Bruns , dr. A.H.E. Roukens , dr. I.O. Baas , drs. K. van Steeg , drs. M.L. Toren-Wielema , dr. M. Tersmette , prof. dr. N.M.A. Blijlevens , dr. R.A.G. Huis in ’t Veld , dr. T.F.W. Wolfs , prof. dr. W.J.E. Tissing , drs. Y. Kyuchukova , dr. J. Heijmans

SAMENVATTING

Recentelijk is de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker (zowel kinderen als volwassenen) uitgebracht namens de SWAB (https://swab.nl/nl/febriele-neutropenie-algemene-informatie). De tekst is tot stand gekomen door een multidisciplinaire commissie met gemandateerde leden van de NVII, NVvH, NVMO, NVZA, NVMM en NVK. De aanbevelingen zijn gemaakt aan de hand van negen door de richtlijncommissie geformuleerde zoekvragen. Om tot wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te komen, zijn alle relevante klinische richtlijnen gepubliceerd sinds 2010 als bron gebruikt en aangevuld met systematische analyse van recente (2010–2020) wetenschappelijke literatuur eventueel aangevuld met ervaring-gedreven advies. Bij volwassenen wordt onderscheid gemaakt tussen hoog- en standaardrisico-chemotherapie-geïnduceerde neutropenie op basis van de verwachte neutropenieduur (>7 dagen versus ≤7 dagen). Daar waar mogelijk is onderscheid gemaakt tussen behandeling bij volwassenen en kinderen. De belangrijkste aanbevelingen zijn samengevat in Figuur 1.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):103–10)

Lees verder

Leidraad Tropische infectieuze ulcera

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

drs. E. de Booij , dr. J.E. Zeegelaar , namens de werkgroep Tropische ulcera

SAMENVATTING

De leidraad Tropische infectieuze ulcera is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, vanuit de domeingroep huidinfectieziekten. De leidraad geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van ulcera bij reizigers uit de tropen. Het doel van de leidraad is het bieden van een praktische handleiding die behulpzaam is bij de diagnostiek en behandeling van ulcera bij reizigers uit de tropen.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):22–5)

Lees verder

Richtlijn Staphylococcus aureus – bacteriëmie

TvI - jaargang 16, nummer 3, juni 2021

dr. I.J.E. Kouijzer

SAMENVATTING

Eind 2019 verscheen de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Staphylococcus aureus-bacteriëmie met als doel de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met S. aureus-bacteriëmie in Nederland te optimaliseren en zo de zorg en uitkomsten voor deze patiënten te verbeteren. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste punten van deze richtlijn.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(3):96-8)

Lees verder

Optimalisatie van het antibioticabeleid in Nederland: SWAB-richtlijn voor antimicrobiële therapie voor urineweginfecties bij volwassenen

TvI - jaargang 16, nummer 2, april 2021

prof. dr. S.E. Geerlings

SAMENVATTING

De SWAB-richtlijn over antibioticabeleid bij urineweginfecties (UWI’s) werd gereviseerd na overleg met andere wetenschappelijke verenigingen die op hetzelfde moment ook een richtlijn over UWI’s schreven. Zo werden de onderwerpen verdeeld en werd de inhoud van de richtlijnen optimaal op elkaar aangesloten. Om die reden werden enkele hoofdstukken verwijderd en werden definities aangepast. De behandeling van UWI’s met systemische symptomen (keuze voor middel en duur van de behandeling) wordt beschreven in hoofdstuk 1 en 2. Nieuwe antimicrobiële middelen worden momenteel niet aanbevolen als empirische behandeling. Hoofdstukken 3–8 beschrijven de behandeling van UWI’s in de specifieke patiëntpopulaties die een verhoogde kans hebben op een UWI met complicaties; dit zijn mannen, zwangere vrouwen en patiënten met diabetes mellitus, een urinekatheter, na een niertransplantatie of met een autosomaal dominante polycysteuze nierziekte. In de toekomst zal vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Patiëntenfederatie een start gemaakt worden in het modulair onderhoud van de richtlijnen.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(2):55-8)

Lees verder