Samenvatting

Sinds 2008 is in Nederland de chemokine (C-C motif) receptor type-5-antagonist maraviroc (Celsentri®) geregistreerd voor de behandeling van hiv 1-infectie bij voorbehandelde patiënten geïnfecteerd met een R5-troop virus. Op basis van de huidige data lijkt maraviroc een effectief antiretroviraal geneesmiddel te zijn met een licht bijwerkingenprofiel. Dit zal bevestigd moeten worden door data over bijwerkingen op de langere termijn. Voor de start van de behandeling dient het tropisme van het virus bepaald te worden door middel van een hiv-tropismetest. Vanwege metabolisering door het cytochroom P450 3A4 enzym in de lever is er sprake van interacties tussen maraviroc en andere (antiretrovirale) geneesmiddelen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke additionele immunologische effecten van behandeling met maraviroc.

(Tijdschr Infect 2012;7:82-9)