Articles

Effectiviteit van pneumokokkenvaccinatie tegen opname met pneumokokkenpneumonie niet aangetoond; is dit het volledige antwoord?

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):118–9)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 15, nummer 5, oktober 2020

drs. S.E. Mudde , dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2020;15(5):202-4)

Lees verder

Gele koorts in Europa

TvI - jaargang 14, nummer 4, augustus 2019

J. Baan , dr. L. Slobbe

SAMENVATTING

Vandaag de dag komt gele koorts in Europa alleen voor als importziekte bij individuele patiënten. Nog maar enkele eeuwen geleden vond nabij sommige Europese havensteden lokale transmissie van gele koorts plaats na import van besmette muggen vanuit Zuid-Amerika. De vector die voor verspreiding zorgt, de mug Aedes aegypti, was in deze periode ook in delen van Europa gevestigd. Tegenwoordig komt de mug weer voor in delen van Oost-Europa en op Madeira en is hernieuwde vestiging elders in Europa niet onmogelijk, gelet op de huidige klimaatomstandigheden.

Door de uitbraken in de periode 2016–2018 in Brazilië was een stijging waarneembaar van het aantal importgevallen van gele koorts in Europa. In Brazilië bestaat de vrees voor een overgang van de gebruikelijke jungle-transmissiecyclus naar een urbane transmissiecyclus. Dit kan aanleiding geven tot grootschalige epidemieën vanwege een hoge bevolkingsdichtheid en een in sommige steden relatief lage vaccinatiegraad. Voor reizigers naar een gebied waar gele koorts endemisch is, is vaccinatie geïndiceerd, tenzij hiervoor een contra-indicatie bestaat.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(4):129-38)

Lees verder

Reizigersdiarree en antibiotica in perspectief

TvI - jaargang 14, nummer 1, februari 2019

dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(1):33-4)

Lees verder

Streptococcus milleri-endocarditis met secundaire hersenabcessen

TvI - jaargang 12, nummer 6, december 2017

P.J. van der Geest , dr. N. Overgaauw , dr. M. Jansen , dr. L. Slobbe

SAMENVATTING

Een 69-jarige vrouw ontwikkelde een endocarditis van de aortaklep met secundaire hersenabcedering ten gevolge van septische embolieën als gevolg van een Streptococcus anginosus-infectie. De vermoedelijke porte d’entrée betrof een kaakchirurgische ingreep enige tijd tevoren. Vanwege een ductaal mammacarcinoom in de voorgeschiedenis en de klinische presentatie met neurologische uitval werd initieel gedacht aan hersenmetastasering, mede doordat koorts bij de initiële presentatie ontbrak. Wegens het ontstaan van nieuwe cerebrale abcessen onder antibiotische behandeling was een thoraxchirurgische interventie noodzakelijk, waarbij een aortabioklepprothese werd geplaatst.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(6):203-8)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 12, nummer 2, april 2017

dr. H. van der Valk , dr. P.H.P. Groeneveld , dr. S.B. Debast , dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(2):57)

Lees verder

plaag uit het verleden of een nog reële bedreiging?

TvI - jaargang 11, nummer 6, december 2016

dr. M. Goeijenbier , dr. W. de Jong , dr. J.F.P. Wagenaar , dr. P.J. Wismans , dr. L. Slobbe

Samenvatting

De pest, veroorzaakt door infectie met Yersinia pestis, is een ernstige systemische bacteriële infectie. Naast de drie historische pandemieën, waarvan de eerste reeds in de zesde eeuw beschreven werd, zijn meerdere kleine uitbraken en sporadische gevallen beschreven. Drie markante klinische presentaties van de pest zijn beschreven, namelijk builenpest, pest als septisch ziektebeeld en longpest; waarvan de eerst genoemde het meest frequent voorkomt. Antibiotica gestart vroeg na het ontwikkelen van klachten doet de overlevingskans fors toenemen. Zonder adequate behandeling kennen pestgevallen een zeer hoge mortaliteit variërend van 40% (builenpest) tot bijna 100% (longpest en septische pest). Veelal vindt transmissie plaats via knaagdieren (reservoir) naar de mens via een vector, in het geval van de pest een vlo. Er zijn echter ook genoeg gevallen bekend van transmissie zonder vector. bijvoorbeeld bij het in contact komen met besmet weefsel tijdens de jacht, op laboratoria of een directe mens op mens aerosol-transmissie. De laatste jaren beperken pestuitbraken zich met name tot landelijk Afrika en worden sporadische gevallen in Noord- en Zuid-Amerika beschreven. In dit overzichtsartikel gaan wij dieper in op de huidige epidemiologie en stand van zaken van Yersinia pestis.

(Tijdschr Infect 2016;11(6):198-204)

Lees verder