Ensitrelvir voor milde tot ernstige COVID-19-infectie

februari 2023 CROI 2023 Marleen Huijsmans
Coronavirus global pandemic concept. Many viruses causing COVID-19 disease flying around Earth.

Dr. Takeki Uehara
Shionogi & Co., Ltd.,
Osaka, Japan

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie zijn verschillende studies opgestart om nieuwe vaccins en behandelingen te ontwikkelen. In Japan is de SARS-CoV-2 3CL proteaseremmer ensitrelvir versneld goedgekeurd als orale behandeling bij COVID-19-besmetting. Tijdens CROI 2023 presenteerde dr. Takeki Uehara (Shionogi & Co., Ltd., Osaka, Japan) de resultaten van het fase III-deel van de fase II/III-studie SCORPIO-SR naar de effectiviteit en veiligheid van orale toediening van ensitrelvir bij COVID-19-patiënten.

STUDIEOPZET

SCORPIO-SR was een multicenter gerandomiseerde dubbelblinde en placebogecontroleerde studie. Patiënten tussen 12-69 jaar oud werden geïncludeerd in de studie, ongeacht de vaccinatiestatus of risicofactoren voor ernstige ziekte-uitkomsten. Patiënten met milde tot ernstige COVID-19-infecties werden binnen 120 uur na de eerste symptomen gerandomiseerd naar orale toediening met ensitrelvir of placebo:

  • Ensitrelvir 375 mg op dag 1 en 125 mg op dag 2-5
  • Ensitrelvir 750 mg op dag 1 en 250 mg op dag 2-5
  • Placebo 5 dagen

Het primaire eindpunt van deze analyse was de tijd tot het verdwijnen van aan COVID-19 gerelateerde symptomen (loopneus, keelpijn, hoest, gevoel van koorts, laag energieniveau) bij orale toediening van 125 mg ensitrelvir. Belangrijke secundaire eindpunten waren de verandering van de hoeveelheid van het SARS-CoV-2 virale RNA op dag 4 vergeleken met baseline, en het eerste moment waarop de virale titer negatief was. De belangrijkste populatie voor analyse van de primaire en secundaire eindpunten bestond uit patiënten bij wie het interval tussen de eerste symptomen en de randomisatie <72 uur was.

In een verlengde follow-upfase werd door middel van een ‘post-acute sequelae of SARS-CoV-2 (PASC)-questionnaire op dag 169 onderzocht wat de incidentie is van long-COVID-symptomen. De PASC-questionnaire omvat 14 COVID-19-symptomen en 4 neurologische symptomen.

RESULTATEN

In totaal werden 1.030 patiënten geïncludeerd bij wie het interval tussen de eerste symptomen en de randomisatie <72 uur was. Patiënten werden gerandomiseerd naar ensitrelvir 125 mg (n=347), ensitrelvir 250 mg (n=340) of placebo (n=343). De mediane tijd tot het verdwijnen van de 5 COVID-19-symptomen was ongeveer een dag korter bij de groep die 125 mg ensitrelvir kreeg ten opzichte van placebo (respectievelijk 167,9 uur versus 192,2 uur; p=0,0407). De mediane verandering in virale RNA-niveaus vanaf baseline op dag 4 was groter in de groep die 125 mg ensitrelvir kreeg (respectievelijk -2,48 versus -1,01 log10 replicaties/ml; p<0,0001). Daarnaast was de tijd tot de eerste negatieve virale titer korter in de ensitrelvir-groep vergeleken met de placebogroep (respectievelijk 36,2 versus 65,3 uur; p<0,0001). Op dag 4 was het aantal patiënten met een positieve virale titer in de ensitrelvir-groep 87% lager dan het aantal in de placebogroep. In geen van de groepen werden sterfgevallen of ernstige behandelings-gerelateerde bijwerkingen gemeld en er werden geen nieuwe veiligheidsrisico’s gerapporteerd.

Resultaten uit de PASC-questionnaire van de verlengde follow-up op dag 169 lieten zien dat in de totale populatie bij follow-up patiënten uit de ensitrelvir-groepen minder symptomen werden gemeld. Een lage (125 mg) en hoge (250 mg) dosis van ensitrelvir leidde ten opzichte van de placebogroep tot respectievelijk 25% en 10% minder aanhoudende COVID-19-symptomen. Ten aanzien van de neurologische symptomen was dit respectievelijk 26% (p<0,05) en 9%.

CONCLUSIE

De resultaten van SCORPIO-SR-studie tonen aan dat COVID-19-symptomen met ensitrelvir sneller verdwijnen. Ensitrelvir laat potente antivirale activiteit zien ten opzichte van placebo en heeft een acceptabel bijwerkingenprofiel.

REFERENTIE

Uehara, T, et al. Ensitrelvir for mild-to-moderate COVID-19: phase 3 part of phase 2/3 study. Gepresenteerd tijdens CROI 2023; abstract 166.